Upravno pravo i prava stranaca.

U dijelu usluga iz oblasti Upravnog prava klijentima pružamo usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u svim upravnim i upravno-sudskim postupcima, pred svim državnim organima, upravnim organizacijama kojima su povjerena javna ovlašćenja i Upravnim sudom, u sledećim oblastima:

  • upravni postupci i upravni sporovi
  • poresko pravo i carine
  • pravo konkurencije
  • nekretnine, izgradnja objekata i legalizacija

Posebnu pažnju poklanjamo zaštiti prava svojih klijenata u upravnim sporovima u kojima Upravni sud odlučuje i o zakonitosti konačnih pojedinačnih akata kojima se rješava o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu, u pogledu kojih u određenom slučaju zakonom nije predviđena drugačija sudska zaštita. Upravno-sudska zaštita, koju svojim klijentima obezbeđujemo, odnosi se i na „ćutanje uprave“ – upravni spor može se pokrenuti i kada nadležni organ o zahtjevu, odnosno žalbi stranke nije doneo upravni akt.

Imajući u vidu specifičnosti zahtjeva i problema sa kojim se susrijećemo kroz pružanje usluga inostranim pravnim licima, nerezidentima i strancima koji borave u Crnoj Gori zauzima posebno mjesto u organizaciji i radu Advokatske kancelarije Antunović i Milošević. Advokatska kancelarija u ovoj oblasti pruža veoma širok spektar usluga, kao što su:

  • pravno savjetovanje iz oblasti prava stranaca (boravišne dozvole, prava na nekretinama)
  • poresko savjetovanje;
  • osnivanje privrednih društava čiji su osnivači nerezidentna pravna i fizička lica;
  • otvaranje bankovih računa za nerezidentna lica i pravno savjetovanje iz oblasti bankaskog prava i bankarskoh poslova;