Privredno pravo.

Advokatska kancelarija Antunović i Milošević je specijalizovana za oblast privrednog prava. Naš cilj je da klijentima pružimo kvalitetnu i brzu uslugu i na taj način damo svoj doprinos u unapređenju poslovanja naših klijenata. Naše usluge su širokog spektra i odnose se na pravno savjetovanje i podršku u svim aspektima poslovanja, a obuhvataju:

  • Pregled i razmatranje spisa i davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta i mišljenja vezanih za predmet za koji se advokatska kancelarija angažuje
  • Zastupanje klijenata u privrednim sporovima koje obuhvata zastupanje u prvostepenom postupku, drugostepenom postupku i postupku po vanrednim pravnim lekovima
  • Zastupanje klijenata u stečajnom postupku i svim postupcima koji su vezani ili proističu iz postupka stečaja
  • Zastupanje klijenata – pravnih lica i ovlašćenih lica u postupcima privrednih prestupa i prekršaja
  • Zastupanje pravnih lica u svim upravnim postupcima koji se odnose na poresko poslovanje (poreski postupci)
  • Zastupanje u svim izvršnim postupcima
  • Registracija privrednih društava i izrada opštih akata
  • Savjetovanja u vezi sa mogućnostima upravljanja kompanijama, restrukturiranjem, statusnim promjenama, preuzimanjem kapitala, imovine ili biznisa, zatim izrade detaljnih pravnih analiza pa sve do postupka likvidacije kompanija
  • Sve ostale radnje, u skladu sa zakonom, neophodne i potrebne za uspjeh naše stranke u sporu
  • Usluge iz oblasti privrednog ugovornog prava