OBLASTI POSLOVANJA

Stručan tim advokata iskusan u svim oblastima prava

NEKRETNINE I INVESTICIONA ULAGANJA

Usluge koje naš tim pruža u ovoj oblasti su brojne, a tiču se savjetovanja investitora kroz sve faze ulaganja u nekretnine: od izbora lokacije, učestvovanja u pregovorima, zaključivanja predugovora i ugovora, pružanja aktivne pravne pomoći klijentima pred nadležnim organima uprave u postupku dobijanja dozvola za izgradnju, postupku registracije i upisa u javne knjige i drugih procedura, do savjetovanja u parnicama u vezi sa nekretninama i pitanjima zaštite životne sredine.

 

Usluge savjetovanja pružamo na cijeloj teritoriji Crne Gore, sa akcentom na savjetovanje ulaganja u nekretnine u Budvi, Tivtu, Kotoru, Podgorici, Kolašinu i na Žabljaku. 

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Širok spektar naših usluga u oblasti prava intelektualne svojine podrazumijevaju opšte pravne savjete u pogledu zaštite intelektualne svojine, pravnu pomoć u pogledu zaštite žiga, industrijskog dizajna i patenta, podnošenje prijave za registraciju prava intelektualne svojine pred nadležnim organima, te zastupanje pred sudovima u sporovima u slučaju povrede zaštićenih prava. 

BANKARSTVO I FINANSIJE

Obim naših usluga koje nudimo u oblasti bankarskog prava uključuju pregled i razmatranje spisa i davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta i mišljenja vezanih za predmet za koji se advokatska kancelarija angažuje, kao i kompletan postupak naplate potraživanja. Članovima našeg tima povjerenje je povjerilo više banaka koje posluju na teritoriji Crne Gore. 

 

Pored usluga koje pružamo bankama i osiguravajućim kućama, naši dugogodišnji klijenti su i preduzetnici i mikro, male i srednje kompanije. 

PRIVREDNO PRAVO

Naše usluge i oblasti privrednog prava su širokog spektra, a izdvajamo sljedeće: osnivanje i upravljanje domaćim i stranim društvima, kao i izrada opštih akata; savjetovanje i zastupanje klijenata u privrednim sporovima; usluge iz oblasti privrednog ugovornog prava kao i sve ostale radnje neophodne za uspjeh naše stranke; 

PRAVA STRANACA

Usluge koje advokatska kancelarija Antunović i Milošević pruža u ovoj oblasti su: pravno savjetovanje iz oblasti prava stranaca (boravišne dozvole, prava na nekretninama), poresko savjetovanje, osnivanje privrednih društava čiji su osnivači nerezidentna pravna i fizička lica, otvaranje bankovnih računa za nerezidentna lica, pravno savjetovanje iz oblasti bankarskog prava i bankarskih poslova.

UPRAVNO PRAVO

U dijelu usluga iz oblasti Upravnog prava klijentima pružamo usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u svim upravnim i upravno-sudskim postupcima, pred svim državnim organima, upravnim organizacijama kojima su povjerena javna vana ovlašćenja i Upravnim sudom, u sljedećim oblastima: upravni postupci i upravni sporovi, poresko pravo i carine, pravo konkurencije, nekretnine, izgradnja objekata i legalizacija. 

NAPLATA POTRAŽIVANJA I IZVRŠENJE

Naša kancelarija na veoma posvećen način pristupa analizi naplate svakog pojedinačnog potraživanja i samom izvršenju. U slučaju kada su naši klijenti prinuđeni da svoje potraživanje naplate posredstvom sudskih i izvršnih postupaka, posebnu pažnju posvećujemo analizi isplativosti iniciranja izvršnih postupaka, izboru sredstva i predmeta izvršenja, a sve navedeno prati efikasnost, ekonomičnost i pravičnost u samom postupku kako bi potraživanje bilo u cjelini naplaćeno. 

RADNO PRAVO

Imajući u vidu da su radnopravni odnosi, i pored jasne zakonske regulative, veoma osjetljivi pravni odnosi, našim klijentima nudimo rješenja kojima se ne samo sprečavaju problemi u ovoj oblasti, već i predviđaju. Naš tim pruža pravnu pomoć poslodavcima, zaposlenima i sindikatima vezano za radnopravne odnose, učestvuje u izradi svih radno pravnih akata i ugovora, isplata otpremnina, minimalnih iznosa predviđenih zakonskim propisima, zapošljavanje stranih državljana i kod sprovođenja procedure raskida ugovornog odnosa. Naš advokattski tim takođe učestvuje u rješavanju sporova između zaposlenih i poslodavaca, zastupajući klijente u radnim sporovima pred sudovima i arbitražama.

PORODIČNO I NASLJEDNO PRAVO

Advokatska kancelarija Antunović i Milošević posjeduje bogato iskustvo u oblasti porodičnog i nasljednog prava i pruža sve vrste pravne pomoći:

 

Zastupanje u pokretanju i vođenju svih brakorazvodnih parnica, lišavanje i ograničenje roditeljskog prava, raspodjela bračne imovine, zastupanje u pokretanju i vođenju svih postupaka za plaćanje i naplatu zakonskog izdržavanja, pokretanje postupaka i zastupanje u svim postupcima nasljeđivanja samo su neke od usluga koje pružamo u ovoj pravnoj oblasti. 

STEČAJNO PRAVO

Naša kancelarija ima bogato iskustvo u oblasti stečajnog prava. Veliki je broj klijenata koje smo uspješno zastupali u stečajnim postupcima, a jedan od osnivača naše kancelarije, advokat Milošević Milovan, pored položenog pravosudnog ispita, ima položen ispit u ovoj oblasti. Zastupao je klijente u većem broju stečajeva u svojstvu stečajnog upravnika.